پیام‌های بهداشت روان - آرشیو

پیام 1

پیام 1

انسان مجموعه ای از آنچه دارد نیست بلکهمجموعه ای است از آنچه هنوز ندارد اما می تواند داشته باشد

ادامه مطلب