مشاوران خوابگاه

زمان حضور مشاور به تفکیک خانه های دانشجویی(کلیک کنید)

                                                                           

به نام خدا

لیست اسامی مشاورین خانه های دانشجویی نیم سال دوم 1400-1401

ردیف

خانه دانشجویی

روزهای حضور

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

سه

شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

1

شهید همت

دکتر رضا عابدی

22-18

2

شهید گلعذاری

آقای موسی نیکویی

21:30-19

آقای موسی نیکویی

21:30-19

3

شهید ورامینی

دکتر احمد رحیمی

21-17

دکتر احمد رحیمی

21-17

4

شهید سلامت

دکترفائزه  بخش علی زاده ایرانی

22-18

دکتر شیدا فصاحتی

20-16

5

شهید فرهمند

-

-

6

شهید معینیان

دکتر فاطمه تبریزی

19-16

7

شهید رحیمی

دکتر فاطمه تبریزی

19:30-21:30

8

شهید عضدی

شیما عسگری

21-16

9

شهید بهشتی

دکتر فاطمه تبریزی

19:30-21:30

10

ولیعصر(عج)

خانم شهناز محمودی

21-16

11

شهید مهدیه

12

شهید مطهری

آقای موسی نیکویی

19:30-21