ارتباط با مرکز مشاوره

شماره تلفن های مرکز مشاوره:

کارمند

شماره تماس

خانم زیبا عزیزی

(مسئول دفتر مدیریت)

۴۸۳۹۳۴۶0

خانم فرحناز نصرت امین جان

(کارشناس مشاوره )

 

48393462

آقای دکتر هومن رجبی

(کارشناس مشاوره)

48393463

آقای قاسم مرادی

( کارشناس مشاوره)

۴۸۳۹۳۴۶۴

خانم آزاده آزادی

( کارشناس مددکاری)

۴۸۳۹۳۴۶۵

خانم فریده شاهمرادی

(پذیرش)

(برای گرفتن وقت قبلی)

۴۸۳۹۳۴۶۶

خانم مریم شجاعی

( کارشناس مددکاری)

48393468