معرفی مدیر مرکز مشاوره

 


دکتر مهدی وجدانی همت

دکتری مشاوره


مدیران سابق

دکتر کیومرث فرح بخش

دکتر حسن اسد زاده

دکتر حسین سلیمی بجستانی

سرکار خانم لیلی انگجی

آقای محمود مرتضائی فرد

سرکار خانم شهین سپهری

دکتر عبدالله شفیع آبادی

دکتر علیرضا مقدس

دکتر قاسم زارع

آقای بهمن سعیدیان

دکتر حسین اسکندری

دکتر مصطفی تبریزی