کارشناسان مرکز

خانم فرحناز نصرت امین جان کارشناسی روانشناسی
کارشناس امور خوابگاههای مرکز مشاوره و بهداشت روان

خانم زیبا عزیزی کارشناسی مددکاری اجتماعی
کارشناس دفتر مرکز مشاوره و بهداشت روان

خانم وحیده شاهمرادی کارشناسی حقوق
کارشناس پذیرش مرکز مشاوره و بهداشت روان

خانم آزاده آزادی کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی
مددکار اجتماعی مرکز مشاوره و بهداشت روان

خانم فاطمه امینیان کارشناسی ارشد مشاوره مدرسه
کارشناس افت تحصیلی دفتر مرکز مشاوره و بهداشت روان