مشاوران دانشکده

 

لیست اسامی مشاورین دانشکده های دانشگاه نیم سال دوم 1400-1401

ردیف

دانشکده

روزهای حضور

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

سه

شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

1

ادبیات و زبانهای خارجه

خانم دکتر شیدا فصاحتی

14-9

2

علوم اجتماعی

خانم دکتر فاطمه تبریزی

14-9

پذیره هدایتی

14-9

3

علوم ریاضی

آقای امیرحسین  فرازمند

13-9

4

اقتصاد

دکتر سرایی

15:30-9

5

بیمه اکو