آزمون های روانشناختی

نرم افزارها و آزمون‌های تخصصی مورد استفاده در مرکز مشاوره

ردیف

نام نرم افزار/ آزمون

نوع

(نرم افزار/مداد کاغذی)

کاربرد

توضیحات

آزمونهای تشخیصی

1

آزمون بنتون

مداد کاغذی

ارزیابی ادراک و حافظه بینایی

 

2

آزمون شناختی تشخیصی کی

مداد کاغذی

ارزیابی شناختی بیماران روانی و عقب مندگان ذهنی

ارزیابی زمینه های مفهوم سازی ، تفکر نمادی، اجتماعی شدن ، رشد ادارکی حرکتی و...

3

آزمون آمادگی تحصیلی مترو پایتن

عملی

ارزیابی آمادگی تحصیلی کودکان قبل از دبستان

 

4

آزمون بندر گشتالت

عملی

ارزیابی نارسایی های شناختی و اختلالات یادگیری و آسیب های عصب شناختی

 

آزمونهای عینی شخصیت

5

آزمون MMPI-2

مداد-کاغذی/نرم افزار

ارزیابی اختلالات شخصیتی

فرم کوتاه و بلند

6

آزمون MMPI-1 فرم ایرانی

مداد-کاغذی/نرم افزار

ارزیابی اختلالات شخصیتی

 

7

آزمون نئوNEO. فرم بلند

مداد-کاغذی/نرم افزار

ارزیابی ویژگی های شخصیتی

 

8

آزمون نئوNEO. فرم کوتاه

مداد-کاغذی/نرم افزار

ارزیابی ویژگی های شخصیتی

 

9

آزمون قصه عشق

مداد-کاغذی/نرم افزار

مشاوره پیش از ازدواج

 

10

آزمون مایرز بریگز MBTI

مداد-کاغذی/نرم افزار

ارزیابی شخصیتی و ویژگی های شغلی

 

11

آزمون چند محوری میلون

مداد کاغذی/نرم افزار

سنجش اختلالا ت شخصیتی

 

12

مقیاس اضطراب کتل

مداد کاغذی

سنجش اضطراب بزرگسالان

 

13

پرسشنامه SCL-90

مداد کاغذی

سنجش اختلالات شخصیتی

 

14

پرسشنامه اعتقاد به خرافات

مداد کاغذی

سنجش گرایش به خرافه

 

15

پرسشنامه استرس

مداد کاغذی

سنجش نحوه واکنش به استرس های پیچیده روانشناختی

 

16

مقیاس سنجش عملکرد خانواده(F.A.D.I)

مداد کاغذی

سنجش عملکرد خانواده

 

17

مقاس ادراک لیاقت هارتر(HPCS)

مداد کاغذی

ارزیابی ادراک لیاقت در ابعاد شناختی ، اجتماعی ، فیزیکی و رضایتمندی کلی

 

18

آزمون کفایت اجتمعاعی

مداد کاغذی

اندازه گیری مهارتهای شناختی ، رفتاری ، هیجانی و انگیزشی

 

19

مقیاس حل مشکل خانواده

مداد کاغذی

ارزیابی مشکلات خانوادگی

 

20

پرسشنامه راهنمای نیازها

مداد کاغذی

بررسی نیازهای دانش آموزان دوره دبیرستان

 

21

پرسشنامه رفتار شایستگی اجتماعی-تعارض

مداد کاغذی

ارزشیابی شایستگی های اجتماعی بین فرزندان و سرپرستان

مقیاس والد/فرزندی

22

پرسشنامه شایستگی اجتماعی کودکان

مداد کاغذی

درک معلم از شایستگی اجتماعی کودکان

 

23

دلبستگی والد -فرزندی

مداد کاغذی

سنجش روابط والدین و فرزندان

 

24

پرسشنامه تمایل کودکان به کنترل شدن

مداد کاغذی

سنجش رفتار کنترلی

 

25

پرسشنامه مصاحبه در منزل

مداد کاغذی

سنجش ویژگی های خصمانه و دوستانه کودکان در موقعیت های فرضی

 

26

سنجش تفاهم بین والدین و فرزندان

مداد کاغذی

ارزیابی تفاهم بین والدین و فرزندان

فرم والدین و فرم فرزندان

27

سنجش، دانش ، مدیریت و مفهوم فردی در رابطه با  خطر پذیری(K,M,P,M)

مداد کاغذی

سنجش باورهای افراد نسبت به تعارض یا اختلاف رفتارهای خود گزارشی در رابطه با خطر پذیری

 

28

سنجش روابط همسالان

مداد کاغذی

سنجش احساس نسبت به دیگران و پرخاشگری واکنشی

 

29

رفتارهای اجتماعی پسند کودکان

مداد کاغذی

سنجش درک معلم از مهارتهای اجتماعی کودکان

 

30

پرسشنامه پذیرش اجتماعی

مداد کاغذی

سنجش میزان پذیرش اجتماعی

 

31

پرسشنامه انگیزه تایید

مداد کاغذی

سنجش رفتار هنجاری، همرنگی اجتماعی ، خودنمایی مثبت و..

 

32

آزمون هیجان خواهی زاکرمن

مداد کاغذی

سنجش میزان هیجان خواهی

 

33

مقیاس بلوغ اجتماعی رائو (RSMS)

مداد کاغذی

ارزیابی بلوغ اجتماعی دانش آموزان

 

34

مقیاس رشد اجتماعی وایلند

مداد کاغذی

سنجش بهره اجتماعی

 

35

پرسشنامه سازگاری

مداد کاغذی

ارزیابی نحوه سازگاری با مشکلات

 

36

پرسشنامه شکیبایی

مداد کاغذی

سنجش میزان بردباری و شکیبایی

 

37

پرسشنامه شناخت و داوری نسبت به مردم

مداد کاغذی

قضاوت درباره دیگران

 

38

نگرش سنج عشق

مداد کاغذی

ارزیابی نگرش های عشقی

 

39

آزمون تایید جویی کودکان(CAST)

مداد کاغذی

سنجش تایید جویی در کودکان

 

40

مقیاس سازگاری بل

مداد کاغذی

سنجش سازگاری در خانه ، عاطفی ، شغلی ، اجتماعی

 

41

پرسشنامه هوش هیجانی شوت

مداد کاغذی

سنجش هوش هیجانی نوجوانان

 

42

پرسشنامه مقبولیت اجتماعی کودکان دبستانی

مداد کاغذی

ارزیابی مقبولیت اجتماعی

 

43

پرسشنامه پذیرش اجتماعی

مداد کاغذی

ارزیابی میزان پذیرش اجتماعی

 

44

پرسشنامه محبوبیت

مداد کاغذی

سنجش نیازهای فرد در محبوبیت و مقبولیت

 

45

آزمون باورهای غیر منطقی جونز

مداد کاغذی

سنجش عقاید غیر منطقی

 

46

اضطراب اشپیلبرگ

مداد کاغذی

سنجش اضطراب آشکار و پنهان

 

47

پرسشنامه پرخاشگری

مداد کاغذی

سنجش عامل خشم ، تهاجم و کینه توزی

 

48

خشم اسپیلبرگر

مداد کاغذی

سنجش مولفه های خشم

 

49

فرسودگی شغلی گلدارد

مداد کاغذی

سنجش فرسودگی ناشی از کار

 

50

پرسشنامه تجربیات دوران کودکی موثر در افسردگی

مداد کاغذی

ارزیابی تجربیات موثر در افسردگی

 

51

سنجش سردردهای تنشی

مداد کاغذی

ارزیابی سردردهای تنشی با چک لیست ثبت روزانه ، مصاحبه و پرسشنامه

 

52

فرسودگی شغلی مسلش

مداد کاغذی

سنجش فرسودگی ناشی از کار

 

53

مقیاس DASS-42

مداد کاغذی

سنجش افسردگی ، اضطراب و استرس

 

54

مقیاس درجه بندی اورال و گرهام

مداد کاغذی

سنجش اختلال فکر ، اضطراب و افسردگی

 

55

مقیاس تعدیل خویشتن داری وین برگر

مداد کاغذی

سنجش خویشتنداری ، سرکوب پرخاشگری و..

 

56

مقیاس احساس خواهی مارون زاکر من

مداد کاغذی

سنجش هیجان خواهی شدید ، تجربه خواهی و...

 

57

اضطراب ساراسون

مداد کاغذی

سنجش اضطراب امتحان

 

58

پرسشنامه درون گرایی - برونگرایی

مداد کاغذی

سنجش درون گرایی - برونگرایی

 

59

پرسشنامه شخصیتی آیزنگ

مداد کاغذی

سنجش ویژگی های شخصیتی

 

60

آزمون شخصیتی کالیفرنیا

مداد کاغذی

سنجش ویژگی های شخصیتی

 

61

رضایت زناشویی انریچ

مداد کاغذی

ازیابی رضایت زناشویی

 

62

سبکهای فرزند پروری بامریند

مداد کاغذی

ارزیابیسبکهای مختلف فرزند پروری

 

63

منبع کنترل نوویکی و استریک لند

مداد کاغذی

سنجش منبع کنترل درونی و بیرونی

 

64

آزمون شخصیتی بایچمن

مداد کاغذی

سنجش ویژگی های شخصیتی

 

65

آزمون بررسی ارزشها آلپورت

مداد کاغذی

ارزشیابی ارزشهای اقتصادی ، اجتماعی ، خانوادگی و..

 

66

پرسشنامه احساسات مثبت درباره همسر

مداد کاغذی

سنجش احساسات در مورد شریک زندگی

 

67

پرسشنامه منبع کنترل درونی ، شانس و افراد مسلط

مداد کاغذی

سنجش نوع منبع کنترل

 

68

پرسشنامه شخصیتی سیاتل

مداد کاغذی

سنجش مشکلات شخصیتی کودکان

 

69

آزمون شخصیت نوع A  و B

مداد کاغذی

سنجش دو نوع تیپ شخصیتی

 

70

مقیاس خودسنجی التزام عملی به اعتقادات اسلامی

مداد کاغذی

اندازه گیری رفتارهای دینی نوجوانان و جوانان

 

71

پرسشنامه ارزشهای شخصی

مداد کاغذی

سنجش ارزشهای مذهبی ، اجتماعی ، مردمی و...

 

72

آزمون کمرویی

مداد کاغذی

سنجش کمرویی در دانشجویان

 

73

آزمون افسردگی کودکان کواکس

مداد کاغذی

سنجش افسردگی در کودکان

 

74

پرسشنامه خود شناسی

مداد کاغذی

سنجش تصویر ذهنی فرد از خودش

 

75

پرسشنامه کنترل خشم

مداد کاغذی

سنجش میزان کنترل و چیره گی بر خشم

 

76

افسردگی کودکان و نوجوانان

مداد کاغذی

سنجش افسردگی

 

77

درجه بندی اضطراب هامیلتون

مداد کاغذی

سنجش اضطراب

 

78

پرسشنامه اضطرب امتحان

مداد کاغذی

اضطراب امتحان

 

79

چک لیست بهداشت روانی (MHC)

مداد کاغذی

سنجش وضعیت روانی و جسمانی

 

80

پرسشنامه ترس

مداد کاغذی

سنجش ترس دانش آموزان

 

81

پرسشنامه خود بیمار انگاری

مداد کاغذی

سنجش خود بیمار انگاری تا 70 سالگی

 

82

پرسشنامه تشخیص هیجان و احساسات

مداد کاغذی

سنجش میزان احساسات

 

83

پرسشنامه شجاعت

مداد کاغذی

ارزیابی ترس منطقی و غیر منطقی

 

84

پرسشنامه نا امیدی کودکان

مداد کاغذی

سنجش میزان نا امیدی در کودکان 6 تا 13 ساله

 

85

سنجش ادراک خویشتن

مداد کاغذی

سنجش خویشتن پذیری ، حرمت نفس و ادراک خویشتن

 

86

مقیاس خود پنداره کودکان

مداد کاغذی

سنجش رفتار ، اضطراب ، وضعیت عقلانی و تحصیلی و...

 

87

پرسشنامه تحمل ناکامی

مداد کاغذی

سنجش تحمل ناکامی

 

88

پرسشنامه وود ورث

مداد کاغذی

سنجش خصوصیات اخلاقی

 

89

مقیاس انگیزه پیشرفت هرمنس

مداد کاغذی

ارزیابی سطح انگیزه پیشرفت

 

90

عزت نفس آیزنگ

مداد کاغذی

سنجش اعتماد به نفس

 

91

آزمون عزت نفس پپ

مداد کاغذی

سنجش اعتماد به نفس

 

92

قضاوت اخلاقی(mjt)

مداد کاغذی

سنجش قضاوت اخلاقی کودکان 6 تا 11 ساله

 

93

پرسشنامه خود پنداره

مداد کاغذی

سنجش خودپنداره در دوران نوجوانی

 

94

مقیاس خلق و خوی مالهوترا

مداد کاغذی

سنجش مردم آمیزی ، تهییج پذیری ، توجه پذیری و..

 

95

پرسشنامه قدرت ریسک

مداد کاغذی

ارزیابی قدرت ریسک و خطر پذیری

 

96

پرسشنامه قدرت رهبری

مداد کاغذی

سنجش قدرت رهبری

 

97

پرسشنامه قدرت تخیل

مداد کاغذی

سنجش قدرت تخیل

 

98

پرسشنامه علاقه به مادیات

مداد کاغذی

نگرش نسبت به پول و شغل

 

99

پرسشنامه روانشناسی رانندگی

مداد کاغذی

ارزیابی نحوه رانندگی

 

100

آزمون رضایت شغلی

مداد کاغذی

سنجش رضایت نسبت به شغل

 

101

پرسشنامه استفاده بهینه از وقت

مداد کاغذی

نحوه استفاده از وقت

 

102

عزت نفس کوپر اسمیت

مداد کاغذی

سنجش اعتماد به نفس

 

103

رغبت سنج شغلی هالند

مداد کاغذی

سنجش رغبتهای شغلی نوجوانان

 

104

آزمون مفهوم خویشتن بک

مداد کاغذی

سنجش خودپنداره

 

105

مقیاس عشق مثلثی استرنبرگ

مداد کاغذی

مشاوره پیش از ازدواج

 

106

مقیاس احساس تنهاییUCLA

مداد کاغذی

سنجش احساس تنهایی

 

107

پرسشنامه رضایت از خود

مداد کاغذی

ارزیابی رضایت شخصی

 

108

آزمون نقش جنسیت بم

مداد کاغذی

ارزیابی دو جنسیتی بودن

 

109

بررسی رفتار پر خطر نوجوانان

مداد کاغذی

ارزیابی مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر

 

110

باورهای هنجاری در مورد پرخاشگری

مداد کاغذی

ارزیابی تصور کودکان و نوجوانان در مورد قابل توجیه بودن پرخاشگری

 

111

پرسشنامه نگرش نوجوانان نسبت به اسلحه و خشونت

مداد کاغذی

نگرش نسبت به خشونت

 

112

پرسشنامه پرخاشگری واکنشی-فعال

مداد کاغذی

سنجش خشونت

 

113

پرسشنامه امنیت و تهدید

مداد کاغذی

بررسی خشونت های نوجوانان

 

114

مقیاس قربانی شدن

مداد کاغذی

ارزیابی فراوانی آزار و اذیت های آشکار و ارتباطی

 

115

مقیاس حوادث پر تنش زندگی

مداد کاغذی

ارزیابی حوادث پر تنش تجربه شده توسط نوجوانا

 

116

آزمون شاخص کرنل فرم N2

مداد کاغذی

ارزیابی شاخص سلامت

 

117

مقیاس ارزشهای شغلی و خانوادگی

مداد کاغذی

ارزیابی ارزشهای شغلی و خانوادگی

 

118

مقیاس کنترل راتر

مداد کاغذی

ارزیابی منبع کنترل درونی و بیرونی

 

119

پرسشنامه شخصیتی روانژندی K.N.P.I

مداد کاغذی

ارزیابی اختلالات شخصیتی

 

120

پرسشنامه شخصیتی برن رویتر

مداد کاغذی

ارزیابی ویژگی های شخصیتی

 

121

پرسشنامه سلامت عمومی(GHQ)

مداد کاغذی

ارزیابی شاخص های سلامت عمومی

 

122

سنجش افکار خودکشی بک

مداد کاغذی

سنجش گرایش به خود کشی

 

آزمونهای هوش و خلاقیت

123

آزمون هوش وکسلر بزرگسالان

عملی

سنجش توانایی های شناختی و هوشی

فرم تجدید نظر شده

124

آزمون هوش وکسلر پیش دبستانی

عملی

سنجش توانایی های شناختی و هوشی

فرم تجدید نظر شده

125

آزمون هوش وکسلر کودکان

عملی

سنجش توانایی های شناختی و هوشی

فرم تجدید نظر شده

126

چک لیست خلاقیت جانسون

مداد کاغذی

سنجش خلاقیت دانش آموزان

 

127

هوش بورلی- اوله رون

مداد کاغذی

سنجش هوش کودکان

 

128

آزمون دو مینو 70

مداد کاغذی

سنجش ه.وش کلی

 

129

آزمون دو مینو 48

مداد کاغذی

سنجش ه.وش کلی

 

130

هوش خود ارزیاب کمبریج

مداد کاغذی

سنجش غلبه طرفی مغز

 

131

آزمون طبقه بندی کلمات

مداد کاغذی

اندازه گیری استعداد کودک در  استفاده از تعمیم ها و طبقات

 

132

آزمون مکعبهای کهس

عملی

اندازه گیری هوش کلی

 

133

هوش ثرندایک

مداد کاغذی

اندازه گیری هوش کلی کودکان 5 تا 8 ساله

 

134

آزمون حافظه بینایی ژان لویی سلیه

مداد کاغذی

سنجش حافظه بینایی

 

135

مازهای پرتئوس

مداد کاغذی

اندازه گیری هوش کلی

 

136

آزمون هوش کتل

مداد کاغذی

اندازه گیری هوش کلی

مقیاس 3 و 2

137

آزمون موزاییک ژیل

مداد کاغذی

اندازه گیری هوش کلی کودکان

 

138

آزمون مکعبهای هوش بناردل

عملی

اندازه گیری هوش کلی

 

139

آزمون هوش سانتوچی

مداد کاغذی

اندازه گیری هوش

 

140

آزمون هوش منطقی (تکمیل تصاوی)

مداد کاغذی

اندازه گیری هوش کودکان

 

141

آزمون ماتریس پیشرونده ریون.بزرگسال

مداد کاغذی

اندازه گیری هوش کلی

 

142

آزمون حافظه وکسلر

مداد کاغذی

ارزیابی حافظه

فرم الف

143

آزمون حافظه کلامی و عددی

مداد کاغذی

ارزیابی حافظه کلامی و عددی

 

144

آزمون حافظه بصری کیم کاراد

مداد کاغذی

ارزیابی حافظه بینایی

 

145

آزمون شکل گیری مفهوم ویگوتسکی

عملی

ارزیابی تفکر مفهومی

 

146

پرسشنامه سبکهای یادگیری

مداد کاغذی

ارزیابی سبکهای یادگیری

 

147

پرسشنامه آگاهی فرا شناختی از رابردهای خواندن

مداد کاغذی

سنجش راهبردهای خواندن ، حل مسله و..

 

148

پرسشنامه حالت فراشناختی

مداد کاغذی

اندازه گیری تفکر سطوح بالاتر

 

149

پرسشنامه راهبردهای خود انگیخته برای یادگیری

مداد کاغذی

سنجش راهبردهای یادگیری

 

150

پرسشنامه رویکردهای مطالعه

مداد کاغذی

سنجش سبکهای مطالعه

 

151

آزمون خلاقیت عابدی

مداد کاغذی

سنجش خلاقیت در بزرگسالان

 

152

پرسشنامه نگرش به خلاقیت

مداد کاغذی

سنجش نگرش خلاقیت دانش آموزان

 

153

پرسشنامه خلاقیت سنج GREE

مداد کاغذی

سنجش خلاقیت بزرگسالان

 

154

آزمون رشد میل استون

مداد کاغذی

مشخص کردن سن رشد آزمودنی

 

155

آزمون خلاقیت تورنس

مداد کاغذی

ارزیابی خلاقیت بزرگسالان

 

آزمونهای فرافکن شخصیت

156

آزمون گودیناف

مداد کاغذی

سنجش هوش و ویژگی های عاطفی کودکان

 

157

آزمون انگیزه پیشرفت دئو موهان

عملی

سنجش انگیزه موفقیت

 

158

آزمون تصویر تن فیشر

مداد کاغذی

ارزیابی شخصی در مورد بدن

 

159

آزمون ترسیم خانواده

عملی

ارزیابی روابط عاطفی کودک در خانواده

 

160

آزمون تداعی کلمات یونگ

مداد کاغذی

ارزیابی ویژگی های شخصیتی

 

161

آزمون رورشاخ

عملی

ارزیابی بالینی

 

162

آزمون CAT

عملی

ارزیابی ویژگی های شخصیتی بزرگسالان

 

163

آزمون جملات کامل کردنی راتر

مداد کاغذی

ارزیابی ویژگی های نوجوانان

 

164

آزمون اندریافت موضوع SAT

عملی

ارزیابی ویژگی های سالمندان

 

165

آزمون جملات نیمه تمام ساکس و لوی

مداد کاغذی

ارزیابی ویژگی های شخصیتی