طرح پایش سال 93


ورود به دانشگاه و آغاز دوره جوانی مرحله ای از رشد شخصیت دختران و پسران مستعد هر چامعه ایست، زندگی دانشگاهی مختصات و ویژگی های خاص خود را دارد، دانشگاه مرکز تفکر و یکی از ابزارهای موثر پروژه انسان سازی است، در این مسیر آسیب های رایج ورو به تزاید روانی- اجتماعی می تواند رشد دانشجویان را تحت تاثیر خود قرار دهد از جمله این آسیب ها گرایش به مصرف مواد و سوء استفاده های عاطفی است، برای پیشگیری از عادات و رفتارهای مخرب دانشجویان تعلل و صبر جایز نیست بعبارتی با نادیده گرفتن یا انکار واقعیات موجود نه تنها مشکل کاهش نمی یابد بلکه فرصت یافتن راه حل هم از دست می رود، جوانی دوره ایست که با گذر از انواع هیجان ها، آشوب ها و آشفتگی های رشدی گوناگون به سوی رشد شخصیتی و اجتماعی سالم در حال تحول است.

وظیفه آشنا نمودن دانشجویان با مرکز مشاوره در ابتدای ورود بهدانشگاه و آگاه سازی از خطرات پیش رو ما را بر آن داشت تا طرح ابلاغی سمن: سلامت، مهارت ، نشاط از جانب سازمان امور دانشجویان را به شیوه ای اجرایی بهتر از سالهای قبل در دستور کار خود قرار دهیم.

در این راستا ابتدا ..... از فارغ التحصیلان ودانشجویان دکتری رشته های مشاوره و روانشناسی که تخصص و توانایی کافی در برگزاری کارگاه بصورت گروهی را داشتند شناسایی وطی یک جلسه 6 ساعته توجیهی همفکری و آموزش های لازم انجام گرفت.پس از همفکری مقدر شد در چارچوب محتوای پیشنهادی ابلاغی برنامه 4 ساعته در دو قسمت 2 ساعته برای هر گروه ارائه شود.
• 2 ساعت اول بحث زندگی مسئولانه و مهارتهای ارتباطی (مشترک برای هر دو گروه دختر و پسر)
• 2 ساعت دوم (شناخت عوامل خطر و محافظ اعتیاد و مدیریت استرس ( برای گروه پسران)
• پیشگیری از شکستهای عاطفی و مدیریت ارتباط (برای گروه دختران)
• سپس همزمان با شروع طرح پایش سلامت روان که به صورت on line انجام پذیرفت تاریخ برگزاری کارگاههای حداکثر 30 نفره 15/7/93 تا 2/9/93 مشخص گردید تا دانشجویان به شکل غیر حضوری در یکی از روزهای تعیین شده ثبت نام نمایند.
• فراهم نمودن مقدمات برگزاری طرح(اتاق کارگاههای مرکز مشاوره، هماهنگی بااساتید، پذیرایی، تهیه و آماده سازی پکیج آموزشی اهدایی شامل: پیام مشاوره، دفترچه یادداشت، خودکار، نشریه ذهن زیبا، کتابچه مواد مخدر، پیام مشاور ویژه ورودی های جدید ، برگه سفید و...)
• اطلاع رسانی پیامکی روزانه به گروهها وتماس تلفنی با هر یک از دانشجویان برای یادآوری روز شرکت
• نظرسنجی از دانشجویان در پایان هر نشست