طرح پایش سال 91


طرح پایش سلامت دانشجویان کارشناسی ورودی بهمن 91  برگزار شد

با یاری خداوند متعال و با تلاش همکاران مرکز مشاوره و بهداشت « طرح پایش سلامت» روان و جسم دانشجویان جدیدالورود کارشناسی شبانه و روزانه با حضور 1100 نفر از دانشجویان طی تاریخ 7/11/91 لغایت 18/11/91 پسران در دفتر مشاوره و دختران در زیرزمین خوابگاه شهید ارشاد(حقانی) برگزار گردید.

در پایان برای دوره کارگاهی 4 ساعته « فرهنگ، پویایی و سلامت» از دانشجویان ثبت نام بعمل آمد، این کارگاهها در اسفندماه برگزار می گردد.

طرح پایش سلامت دانشجویان کارشناسی ارشد ودکتری ورودی مهر 91 برگزار شد

بحول و قوه الهی و با تلاش همکاران مرکز مشاوره و بهداشت ، طرح پایش سلامت روان و جسم دانشجویان جدیدالورود با حضور 1300 نفر از دانشجویان طی تاریخ 3/7/91 لغایت 12/7/91 ، دختران در محل زیرزمین خوابگاه حقانی و پسران در دفتر مشاوره با نظم و دقت برگزار گردید.

Read Moreلازم به ذکر است پس از تجزیه و تحلیل پرسشنامه هایی که توسط دانشجویان تکمیل شده کار پیگیری fallow up جسمی و روانشناختی توسط تیم متخصص شامل مددکار، روانشناس بالینی، روانپزشک و پزشک آغاز خواهد شد